Adres:Yazır Mahallesi Sobe Sokak No:1 Selçuklu / KONYA
Telefon:+90 332 251 0 251
E-Posta:sempozyum@sobe.org.tr