• SOBE VAKFI
 • Eğitim Kayıt Formu Aydınlatma Metni
 • SOBE VAKFI
 • Eğitim Kayıt Formu Aydınlatma Metni

EĞİTİM KAYIT FORMU  AYDINLATMA METNİ

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı ile Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi (“SOBE”) Kişisel Verilerinizi işbu Aydınlatma Metninde açıklanan kapsamda işleyebilecektir.

 1. Tanımlar

İşbu Aydınlatma Metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

SOBE: Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı ile Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi’ni,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 1. Veri Sorumlusu

Kişisel Verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla SOBE tarafından, KVKK uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel Verileriniz, KVKK’nın 4, 5 ve 6. maddeleri uyarınca;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun bir şekilde aşağıda sıralanan amaçlar kapsamında işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, SOBE’ nin aşağıda yer alan faaliyetleriyle bağlantılı olacak şekilde işlenebilecektir:

 • SOBE’nin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve uygulanması,
 • SOBE tarafından sunulan hizmet ve gerçekleştirilen aktivite, proje ve çalışmalar hakkında ilgili kişilere bilgilendirme yapılması,
 • SOBE’nin program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • SOBE tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • SOBE’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve uygulanması,
 • SOBE’in ve SOBE iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin sağlanması,

SOBE’in Veri Sahibi’nin Kişisel Verilerini işleme amacı, yukarıdaki amaçlardan ibaret olup SOBE, Kişisel Verilerin işlenmesi bakımından işbu amaç ve dayanağın dışına çıkmayacaktır.

 1. Kişisel Verilerin Aktarımı

Toplanan Kişisel Verileriniz, SOBE’nin yukarıda sayılan amaçları dahilinde ve faaliyetlerini sürdürebilmesi için Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veriler yurtiçi ve yurtdışına aktarım şartları kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara  aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz SOBE tarafından fiziksel ve elektronik ortamda yukarıda sayılan amaçlar dahilinde işlenmek için KVKK’nın 5 ve 6. maddelerine uygun şekilde toplanabilmektedir.

 1. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

Veri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.sobe.org.tr/ adresindeki veri sorumlusuna başvuru formunu doldurup imzalayarak Yazır Mah. Sobe Sok. No:1 Selçuklu/KONYA adresine iletebilirsiniz. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme şeklindedir.