• SOBE VAKFI
 • Kişisel Verilerin Korunması
 • SOBE VAKFI
 • Kişisel Verilerin Korunması

SELÇUKLU OTİZMLİ BİREYLER EĞİTİM VAKFI VELİ/ÖĞRENCİ AYDINLATMA METNİ

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (“SOBE”) olarak kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi konusuna büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda kişisel verilerinizi işleme sürecimiz ve 6698 sayılı ve 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı veri sorumlusu sıfatıyla, kurumumuzdan hizmet alan öğrencilerin ve velilerin paylaştığı kişisel verilerine ilişkin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 ncu maddesi kapsamında onları aydınlatma ve bilgilendirmektedir.

 1. SOBE Tarafından İşlenen Kişisel Veriler

      SOBE, Öğrenci’nin aşağıdaki kişisel verilerini işlemektedir:

 • Nüfus cüzdanı, ikametgâh belgeleri ve bunların örnekleri,
 • Ev adresi, iş adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi bilgileri,
 • Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Eğitsel Tanı Raporu ve Hastane Raporu,
 • Yıllara göre öğrenci kayıt bilgileri, kaynaştırmaya geçiş bilgileri, kayıtlı oldukları okul bilgileri,
 • Sağlık raporları, kan testleri, kan grubu karneleri, aşı takvimi, aşı kartı, tahliller, sağlam raporu vb. gibi sağlık bilgileri,
 • Eğitim sırasında kaydedilen ses ve video kayıtları,
 • Kayıt evrakları, ( Kayıt yenileme onayı, özel koşullar, okul dışı programlar için veli onayı formu,kredi bilgisi, aile bireylerin tamamına ait araç bilgisi, engelli bakım maaşı ile başka kurum ve kuruluşlardan alınan destek bilgileri vb)
 • Meb seans takip bilgileri,
 • Eğitsel raporlar (gelişim, bireyselleştirilmiş eğitim planları, grafikler)
 • Bina dışı ve içi güvenlik kamera kayıtları,

       SOBE, Öğrenci Velilerinin aşağıdaki kişisel verilerini işlemektedir:

 • Nüfus cüzdanı, ikametgâh belgeleri ve bunların örnekleri,
 • Ev adresi, iş adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi bilgileri,
 • Çalışan Bireylerin Ücret Bordrosu veya Gelir Belgesi(sadece burs başvurusu için geçerli)
 • Gayrimenkul beyanı/ evde yaşayan 18 yaşının üzerindeki tüm bireylere ait(sadece burs başvurusu için geçerli)
 • Sahip Olunan Araç Beyanı (sadece burs başvurusu için geçerli )
 • Yaşanılan Ev Kendisinin İse Tapunun Fotokopisi(sadece burs başvurusu için geçerli)
 • Yaşanılan Ev Kira İse Kontrat Fotokopisi(sadece burs başvurusu için geçerli)
 • Bakım ve Engelli Maaşı Alıp Almadığına Dair Belge (sadece burs başvurusu için geçerli)
 • Kredi Borcu var ise Bunu Beyan Eden Resmi Evrak (sadece burs başvurusu için geçerli)
 • Yeşil Kartlı İse Kartın Fotokopisi(sadece burs başvurusu için geçerli)
 • Anne ve baba ayrı ise velayet belgesi,
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel Verileriniz, KVKK’nın 4. Maddesi uyarınca;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun bir şekilde aşağıda sıralanan amaçlar kapsamında işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, SOBE’ nin aşağıda yer alan faaliyetleriyle bağlantılı olacak şekilde işlenebilecektir:

 • Bireysel Eğitim Programı (BEP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Kaynaştırma Programına dâhil edilecek öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği usulünce belirlenmesi
 • Burs ve mali yardım uygulamalarından faydalanma talebinde bulunan öğrencilerin okul başarıları ve finansal durumlarına istinaden taleplerinin değerlendirilmesi
 • E-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Eğitim öğretim ile ilgili örnek uygulamaları içeren ve kamu ile paylaşılmasında fayda görülen okul içi ve dışı tüm etkinliklere yönelik, sosyal medya hesaplarında, internet sayfasında, e bültende ve projelerin gerçekleştirildiği kurumlarla paylaşılması, video ve fotoğraf kayıtlarının kullanılması
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • İlgili kişinin SOBE VAKFI öğrencisi olduğu süre boyunca okul tarafından ihtiyaç duyulduğu takdirde çeşitli eğitim öğrenim süreçlerinde kullanılması
 • İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve uygulanması
 • Kayıt gereği yapılan sözleşmenin gereğinin yerine getirilmesi
 • Kayıt sürecinin başlatılması, işletilmesi, kayıt sürecinde toplanması gereken evraklara yönelik dosyaların düzenlenmesi
 • Okulun anlaşmalı olduğu servis hizmetinin verilmesi ile ilgili gerekli kayıtların oluşturulması, ilgili yerlere bilgilerin aktarılması
 • Ödeme ve İlgili Finansal Planlamanın Gerçekleştirilmesi, Takip Edilmesi ve Kayıt Altına Alınması
 • Öğrenci ile ilgili kurum içi süreçlerin işletilmesi için gerekli bilgilerin kayıt altına alınması, işletilmesi ve gerektiğinde ilgili taraflarla paylaşılması
 • Öğrencilerin kişisel, akademik ve psikolojik durumlarının değerlendirilmesi ve gelişimlerinin desteklenmesi
 • Öğrencilerin Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) başvuru süreci çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda öğrenciye ilişkin eğitsel değerlendirme süreçlerinin işletilmesi ve değerlendirme sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı’na iletilmesi
 • Öğrencinin akademik ve sosyal gelişimlerinin takip edilmesi, desteklenmesi ve akademik başarısının ölçülmesi
 • Öğrenciye yönelik değerlendirmelerin ve öğretmen, rehberlik gibi ilgili kişilerin gözlemlerinin kayıt altına alınarak durum takibinin yapılması
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
 • Vakıf Yönetimine yapılacak raporlama ve analizlerin hazırlanması
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Veli ve öğrencinin kişisel verileri, SOBE tarafından sağlanan eğitim ilişkisinin devamı sırasında fiziksel ve elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu süreçte toplanan kişisel veriler, SOBE eğitim politikaları çerçevesinde ve SOBE’nin faaliyetlerinin yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, kaydınızın yapılması ve burs başvurunuzun değerlendirilmesi amaçlarıyla Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı tarafından otomatik ve otomatik olmayan yollarla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Yurtiçi ve Yurtdışı Aktarımı

SOBE yukarıda belirtilen amaçlarla, veli ve öğrencinin kişisel verilerini başta vakıf hissedarı ve yetkilileri, yurt içinde yerleşik İl/ İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve söz konusu iş ilişkisinin gerektirdiği ilgili özel ve resmi kurum ve kuruluşlara aktarabileceğini belirtmektedir.

SOBE tarafından işlenen kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

SOBE, işlediği kişisel verileri doğru ve güncel olarak muhafaza etmektedir. SOBE, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileri re’sen veya Öğrenci velisinin talebi üzerine silecektir.

 

 

 1. Veri Sahibinin Hakları

Veri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.sobe.org.tr/ adresindeki veri sorumlusuna başvuru formunu doldurup imzalayarak Yazır Mah. Sobe Sok. No:1 Selçuklu/KONYA adresine iletebilirsiniz. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme şeklindedir.