• SOBE VAKFI
 • Veri Sahibi Başvuru Formu
 • SOBE VAKFI
 • Veri Sahibi Başvuru Formu
 1. Başvuru Yöntemi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU

YAPILACAK   ADRES

BAŞVURUDA

GÖSTERİLECEK  BİLGİ

1. Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya

Noter vasıtasıyla

Yazır Mah. Sobe Sok. No:1 Selçuklu/KONYA

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi

Talebi” yazılacaktır.

2. Kayıtlı

Kayıtlı elektronik

 

E-posta’nın konu kısmına

Elektronik

posta (KEP) adresi

 

“Kişisel Verilerin Korunması

Posta (KEP)

ile

 

Kanunu Bilgi Talebi”

Yoluyla

 

 

yazılacaktır.

3. Sistemimizde

Şirketimizin

 

bilgi@sobe.org.tr

E-posta’nın konu kısmına

Bulunan

sisteminde kayıtlı

 

“Kişisel Verilerin Korunması

Elektronik

bulunan

 

Kanunu Bilgi Talebi”

    Posta Adresi ile

elektronik posta

 

yazılacaktır.

Başvuru

adresiniz

 

 

 

kullanılmak

 

 

 

suretiyle

 

 

4. Sistemimizde

Mobil imza/e-

 

bilgi@sobe.org.tr

E-posta’nın konu kısmına

Bulunmayan

imza içerecek

 

“Kişisel Verilerin Korunması

Elektronik

biçimde

 

Kanunu Bilgi Talebi”

Posta Adresi ile

Şirketimizin

 

yazılacaktır.

Başvuru

sisteminde

 

 

 

bulunmayan

 

 

 

elektronik posta

 

 

 

adresinizi

 

 

 

kullanmak

 

 

 

suretiyle

 

 

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

 1. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

 

Ad-Soyadı

:

 

T.C. Kimlik Numarası /

Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

:

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi

:

 

Cep Telefonu

:

 

Telefon Numarası

:

 

Faks Numarası

:

 

E-posta Adresi

:

 

 

 1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 

 • Müşteri
 • Ziyaretçi
 • İş ortağı
 • Diğer: ……………………………………………………………..

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:………………….…………………………………………………………

Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...…………………………………………………

 

 

 • İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

 

Tarih : …………………………………………………………………..

 

 • Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

………………………………………………………………………………

 

 • Eski Çalışanım

 

Çalıştığım Yıllar : ………………………………………….

 

 • Diğer:

……………………………………………………..

 

 

 

 1. Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
  • Adresime gönderilmesini istiyorum.
  • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
  • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :

 

Başvuru Tarihi :

 

İmza                 :